Prosjekttype: Kulturhus

Byggherre: Levanger kommune

Kommune: Levanger

Status: Mulighetsstudie 2016

 
 

MULIGHETSSTUDIER FOR BIBLIOTEKET OG FESTIVITETEN

På oppdrag fra Levanger kommune har KVADRAT arkitekter AS utarbeidet mulighetsstudier for lokalisering av ulike kulturfunksjoner i Levanger sentrum. Mulighetsstudiene inngikk som del av en større utredning ved en overordnet prosjektgruppe hos Levanger kommune. Målet med arbeidet var gi et helhetlig bilde av utfordringer og muligheter for utvikling av offentlige kulturarenaer Levanger sentrum. Prosjektet hadde spesielt fokus på tre bygg/områder, hvor vi utarbeidet mulighetsstudier for to av dem.

Både bygningsmessige muligheter og begrensninger og forholdet til byen og omgivelsene var del av studien.

FESTIVITETEN

Festiviteten er en fredet trebygning fra 1897 som har en historisk viktig funksjon som kulturarena og kino. Bygget er fortsatt i bruk som kino og kulturhus, men det har vist seg å være utfordrende å forene moderne scene- og kinodrift med antikvariske hensyn, både arealmessig, teknisk og bygningsmessig. 

Mulighetsstudien har undersøkt mulighet for ny bruk av bygningen som henholdsvis kino, bibliotek, scene, utstilling, festsal mm. Det er samtidig undersøkt ulike grader av ombygging og tilbakeføring av bygningen, blant annet riving av eksisterende tilbygg fra 1991 og bygging av nye tilbygg.

BIBLIOTEKET

Biblioteket er opprinnelig bygget som verkstedbygning på 50-tallet og har hatt ulike funksjoner inntil bygget ble tatt i bruk som bibliotek i 2003. Bygget er i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt, rådhuset og den historiske parkaksen, og har flere gode rom- og dagslyskvaliteter, men tomta er dårlig utnyttet, dekker ikke bibliotekets fremtidige behov og bygningen fremstår i dag som introvert med en tydelig bakside mot jernbanen med stort behov for teknisk og estetisk oppgradering.

Mulighetsstudien har undersøkt potensialet for renovering og tilbygg, alternativt riving og nybygg, med bibliotek eller alternativ bruk som henholdsvis kulturscene, blackbox, kino, kulturnæring, frivillighetssentral eller kombinasjon av disse.