Prosjekttype: Reguleringsplan

Forslagsstiller: St. Olavs Hospital HF

Kommune: Trondheim

Status: Pågående

 
 

OPPSTART AV PLANARBEID ØSTMARKA

Varsel om oppstart planarbeid for Østmarkveien 35, Gnr/Bnr 413/122, 104, 105, 125 og 175.
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for eiendommene nevnt i overskriften.
Forslagsstiller er St. Olavs Hospital HF og plankonsulent er KVADRAT arkitekter AS.

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt bygg for sikkerhetsavdeling psykiatri på Østmarka. Dagens virksomhet ligger på Brøset i utdaterte lokaler og St. Olavs Hospital HF har vedtatt å flytte virksomheten til Østmarka Arealformål for planen er institusjon. Planområdet utgjør ca. 31 daa. I tillegg er det behov for å regulere inn et midlertidig område på ca. 10 daa for anleggstrafikk og riggområde. Planområdet er markert på vedlagt kart. Område med midlertidig regulering er vist med skravur. Det planlagte tiltaket vil ha et areal på ca. 8 000 m2 BRA inklusiv utendørs parkering.

Forhold til Kommuneplanens arealdel (KPA)
I Kommuneplanens arealdel er området vist som eksisterende boligbebyggelse hvor det i bestemmelsene tillates offentlig service. Deler av planområder er i øst vist som eksisterende grønnstruktur. Område for midlertidig regulering har formål LNF. Planområdet er i sin helhet omfattet av hensynssone bevaring kulturmiljø.

Forhold til gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for området er r0436 Reguleringsplan for Sør Trøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka m/ tilliggende boligområder, barnehage, friområder og off. vegsystem. Planen ble vedtatt 22.05.2003. Planområdet omfatter felt OU5 og deler av felt OU8. OU5 er avsatt til byggeområde for offentlig bebyggelse, mens OU8 er avsatt til offentlig bebyggelse naturområde. Bestemmelsene tillater en utyttelse på 90%TU med maksimal byggehøyde på 2 etasjer eksklusive kjeller og loft.
Planen stiller krav til bebyggelsesplan (dvs. detaljreguleringsplan). I henhold til bestemmelsene i KPA gjelder r0436 foran KPA.

Konsekvensutredning
Trondheim kommune har vedtatt at det i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal utarbeides konsekvensutredning med tema knyttet til natur og kulturmiljø. Det er imidlertid ikke krav om planprogram.

Merknader
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes

KVADRAT arkitekter AS
Statsråd Kroghs veg 15E
7021 Trondheim
eller som e-post til kvadrat@kvadratarkitekter.no
Alle merknader sendes kommunen ved innsending av planforslag. Merknadene vil bli kommentert i planforslaget.

Frist for merknader er satt til 10.08.2018.

Samråd og medvirkning
Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og mulighet til komme med merknader innen en gitt frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens hjemmesider.
Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om plansaken primo oktober. Tidspunkt og sted vil bli kunngjort senere.

Referat oppstartsmøte
Trykk her