Prosjekttype: Reguleringsplan

Oppdragsgiver: Dafro AS

Kommune: Skaun

Status: Ferdigstilt 2016

 
 

Øvre fjellhaugveien

Utarbeidelse av privat reguleringsforslag med 14 boligtomter for frittliggende eneboliger. Planområdet ligger i forlengelse av etablert boligbebyggelse i Fjellhaugveien, 2,5 km fra sentrum i Børsa. Planen åpner for en variert bebyggelsen mht. takform og materialbruk men har samtidig klare føringer for grad av utnytting, høyder og antall etasjer. Det er tidlig i planarbeidet gjennomført en mulighetsstudie som har vurdert ulike boligtypologier, organisering av bebyggelse og adkomstveg, terreng, solforhold, utsikt mv.

Oppdraget omfatter utarbeiding av planbeskrivelse, ROS-analyse, bestemmelser og plankart. Presentasjon av planforslaget for plan- og miljøutvalget i kommunen.