Prosjekttype: Barne og avlastningsbolig

Byggherre: Levanger kommune

Kommune: Levanger

Status: Ferdigstilt 2019

 
 

Frol Barne- og avlastningsbolig

Barne- og avlastningsboligen har to baser, hver med et sentralt fellesrom (stue og kjøkken) med fire omkringliggende beboerrom med eget bad. I tillegg er det to selvstendige leiligheter med egen inngang som ligger mer skjermet i organiseringen av bygget. Tiltaket omfatter også administrasjon, personalrom samt personalgarderober, fellesbad for brukere, vaskeri og medisinrom mv. Utvendig garasje, utebod og takoverdekket areal for sykkelparkering, varelevering mm. Det har vært et ønske om at tiltaket i minst mulig grad skal fremstå som en institusjon – samtidig som man ivaretar en rekke funksjonelle og driftsmessige sider av et slikt bygg. Det har fra byggherre vært stort fokus på bærekraft og bygget er realisert som passivhus i én etasje med utstrakt bruk av massivtre og med solceller på hele takflaten. Organisering av bygget gjenspeiler tankene tiltakshaver har om organisering og drift, med korte avstander og lett tilgang til skjermede utearealer for mindre grupper.

Overordnet er uteområdet todelt, i en semi-offentlig forplassen og en per privat hage omkring bygget. Hovedtanken i prosjektet har vært å skape et uteområde som har preg av å være en frodig og rolig hage, men som er tilrettelagt for lek og ulike brukeres behov. Agraff har vært landskapsarkitekter i prosjektet.

Uteoppholdsarealet er delt i forskjellige soner tilrettelagt for ulike aktiviteter og bruk. Fellesrom, leiligheter og aktivitetsrom har utgang direkte til uteoppholdsareal med ulik grad av skjerming. Det er lekeareal, spise- og oppholdssoner, en intim meditasjonshage og et åpent friareal sør for bygget. Videre er det en rullestolløype universelt utformet sandkasse opphøyet og sansehage tilpasset rullestolbrukere.

Det er satt opp et semi-tett plankegjerde på 1,8 m mot boligene i vest og mot veg i nord og øst. Dette er for å gi rolige omgivelser for beboerne. Mot de åpne jordene og landskapet i sør er det et 1,2 m høyt flettverksgjerde med hekkebeplantning foran. Tanken bak dette er å skape tydelige rammer for beboerne uten å stenge av. Hvis det blir senere utbygging sør for tomta kan høyden på hekken reguleres ut fra ønske om skjerming.

KVADRAT arkitekter AS har gjennomført alle prosjektfasene.