Plannavn: Detaljregulering av Østmarka, gnr/bnr 413/122, 104, 105 m.fl.

Forslagsstiller: St. Olavs hospital HF

Oppdragsgiver: Sykehusbygg

Størrelse: 31 daa

Status: Plan vedtatt 2019

 
 

Detaljregulering for nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

Planen legger til rette for oppføring av nytt sikkerhetspsykiatrisk bygg på sykehusområdet Østmarka i Trondheim. Planarbeidet ble påbegynt i forkant av pris- og designkonkurranse for nytt sikkerhetsbygg. NCC med Ratio arkitekter som arkitekt vant konkurransen, og planarbeidet fortsatte parallelt med utviklingen av vinnerprosjektet.

Planen omfatter byggeområde institusjon, tilstøtende naturområde, hensynssone kulturmiljø, og midlertidig riggområde og anleggsveg.

Området omfattes av viktige lokale og regionale kulturhistoriske interesser. Planområde grenser til, og delvis overlapper sykehusområdet som er fredet etter kulturminneloven. Et annet viktig aspekt i planarbeidet har vært hensynet til det karakteristiske herregårdslandskapet på Lade, samt andre viktige natur- og landskapsverdier. Midlertidig anleggsveg og riggområde på dyrket mark har krevd særskilt håndtering av matjord. På grunn av spesielle natur- og kulturhensynene ble det stlit krav om konsekvensutredning.