Prosjekttype: Helsesenter

Byggherre: Rennebu kommune

Kommune: Rennebu

Status: Skisseprosjekt 2017

 
 

Rennebu Helsesenter

Rennebu kommune har tydelig sett behovet for å utbedre store deler av dagens tilbud på Helsesenteret, og KVADRAT arkitekter AS har i samarbeid med Rambøll Trondheim utredet ulike alternativer for nybygg og rehabilitering med kostnadsoverslag.

Dagens helsesenter består av flere bygg fra ulike tidsperioder og har noen logistikkmessige utfordringer mht. orienterbarhet, lange uoversiktlige kommunikasjonslinjer, konflikt mellom varetrafikk, ambulanse og persontrafikk. I tillegg er det et sterkt til behov for teknisk og organisatorisk oppgradering av eksisterende sykehjem som vanskelig lar seg gjennomføre i det eksisterende bygget som ligger sentralt i anlegget. 

Gruppen anbefaler et alternativ hvor sykehjemmet rives og erstattes med et nybygg på ca 5.550 m2 som knytter sammen øvrige bygg til et samlende og fremtidsrettet senter for helse. Nybygget skal i tillegg til å inneholde ny kantine sykehjem, legesenter, fysioterapi, tannlege og base for hjemmesykepleie mm. fungere som et knutepunkt i hele anlegget med god logistikk, enkel orientering, korte kommunikasjonslinjer, sentrale driftsfunksjoner og en romslig vestibyle. 

Kvaliteter som finnes på tomta, slik som solforhold, utsikt og tilgjengelighet til uteområdene er dyrket i prosjektet. Den nye bebyggelsen skal gi verdighet til beboere samtidig som den skal kunne yte trygghet til både beboere og pårørende. Byggene skal også bidra til at de ansatte kan få en enkel, oversiktlig og god arbeidssituasjon.