Prosjekttype: Helsebygg, Omsorgsbolig

Byggherre: Meldal kommune

Kommune: Meldal

Status: Pågående

 
 

Meldal Helsetun

Meldal helsetun er planlagt med 50 omsorgsboliger i bokollektiv for heldøgns omsorg (HDO), 25 institusjonsplasser for korttidsopphold og rehabilitering, dagsenter og sansehage. I tillegg skal bygget romme samlokaliserte kommunale helsetilbud som base for hjemmetjenesten, legekontor, helsestasjon, psykisk helse, fysio/ergoterapi, produksjonskjøkken og bydelskafe. Totalt areal ca 9.400 m2 BTA.

Bygget er planlagt med fokus på å legge til rette for oversiktlige, praktiske og ergonomiske løsninger for beboere og ansatte. Rikelig med dagslys, utsikt fra fellesarealer, korte korridorer og utstrakt bruk av trekledninger i interiøret er virkemidler som er brukt for å skape trivsel og god orienterbarhet i avdelingene. Gjennom kartlegging av behovene til de ulike brukergruppene er det lagt vekt på å tilrettelegge for en god intern logistikk som gir mulighet for samhandling mellom helsetilbudene og funksjonelle løsninger som ivaretar ansatte og besøkendes behov innenfor prosjektets areal- og kostnadsrammer.

KVADRAT arkitekter AS utvikler prosjektet via forprosjekt til detaljprosjekt i dialog med byggherre, brukere, Husbanken og prosjekteringsgruppe bestående av Erichsen og Horgen, Karl Knudsen, ECT, Tag og Multiconsult. Prosjektet utlyses som NS3420-entrepriser høsten 2019, og planlagt byggestart er vinter 2019/20.